Edities ‘Volledige Werken’

Editie 1 (1856-1858): Volledige schriften (23 titels in 36 deeltjes)

Volledige schriften van Hendrik Conscience (in Engelsch formaat).  Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1856-1858. 18,5 x 13,8 cm. Op het kleuromslag staat als uitgever:  Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en c.e, uitgevers.

01.(afl.1) Het Wonderjaer (136 p.)
02. (afl. 2-5) De Leeuw van Vlaenderen (2 delen in vier afleveringen; 206 + 188 p.)

1857
03. (afl.6) Zedenschetsen en verhalen I: Wat eene moeder lyden kan / Hoe men schilder wordt / Blinde Rosa; 20 + 60 +34 p.)
04. (afl. 7) Lambrecht Hensmans (128 p.)
05. (afl. 8) De loteling (93 p.)
06.. (afl. 9-13) Jacob van Artevelde (2 delen in 5 afleveringen; 267 + 241 +bewijsstuk III, apart genummerd p. 142-154 [is wellicht een drukfout, met 242-254 zijn])
007 (afl. 14) Zedenschetsen en verhalen II Rikke-Tikke-Tak / Siska van Roosemael. (64 p. + 56 p.) (Siska van Roosemael bevat de 33 illustraties uit de eerste uitgave)
08. (afl. 15) Avondstonden (139 p.) (Quinten-Massys (p. 5-17), De engel des goeds en de geest des kwaeds (p. 18-32), De nieuwe Niobe (p. 33-48), Weetlust en geloof (p. 49-54), Het beulenkind (p. 55-83), De geest (p. 84-94), De schoolmeester ten tyde van Maria-Theresia? (p. 95-107), De kwade hand (p. 108-121), Striata Formosissima of de Dahlia-koorts (p. 122-139))
09. (afl. 16) Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus (112 p.)
10. (afl. 17-18) De geldduivel (112 + 115 p.)
11. (afl. 19) Baes Ganzendonck (102 p.)
12. (afl. 20) Houten Clara (83 p.)
13. (afl. 21) De arme edelman (122 p.)
14. (afl. 22) De gierigaerd (117 p.)
15. (afl. 23-24) Eenige bladzyden uit het boek der Natuer (213 p.)
16. (afl. 25-26) De boerenkryg (128 + 127 p.)
17. (afl. 27-30) Hlodwig en Clothildis. (232 + 212 p.)

1858
18. (afl. 31) De plaeg der dorpen (109 p.)
19. (afl. 32) Moeder Job (118 p.)
20. (afl. 33) Het geluk van ryk te zyn (98 p.)
21. (afl. 34) Redevoeringen (79 p.)
22. (afl. 35) Mengelingen, bevattende : De zending der vrouw, Het boetende meisje, De moordenaer. De grootmoeder, De Maegd van Vlaenderen. Een nachtgezicht, De brandende schaepherder; 76 p.)
23. (afl. 36) De Lange Nagel (31 p.)

Editie 2: 1861-1863 – Volledige Werken van Hendrik Conscience

Een nieuwe edities van 36 titels, waarvan er slechts de helft nieuwe drukken waren. De andere helft was niet verkochte stok, die in een nieuwe jasje werd gestopt. Zogenaamde titeldrukken. Voor de inschrijvers op de reeks, kregen de nieuwe romans van Conscience gewoon een andere kaft om in de reeks te passen.

 Volledige Werken van Hendrik Conscience Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren, en Comp., Uitgevers, 1861-1863. 18,5 x 14 cm. Lichtgrijs omslag met de reekstitel en het nummer van de aflevering en ‘Drukkery van J.P. van Dieren & Comp., uitgevers. Op de rug staat ‘Volledige Werken van Hendrik Conscience’ en het volgnummer van de aflevering.

1861
01. (afl. 1-2) Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische Tafereelen uit de XIVe eeuw. 176 p. [titeldruk van de tweede uitgave van 1852]
02. (afl. 3-4) De Omwenteling van 1830. Herinneringen uit myne eerste jeugd. Met het portret des Schryvers. 152 p. [titeldruk van de eerste uitgave van 1858]
03. (afl. 5-6) De plaeg der dorpen. 175 p. [Titeldruk van de tweede uitgave 1855]
04. (afl. 7-8) De loteling. 147 p. [Titeldruk van de derde uitgave 1856]
05. (afl. 9) Mengelingen. 76 p. [Titeldruk van de eerste uitgave 1858]
06. (afl. 10-12) Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen. 198 + 184 p. [Titeldruk van de eerset uitgave 1859]
07. (afl. 13) Blinde Rosa / wat eene moeder lyden kan. Eene ware geschiedenis. 64 + 40 p. [Titeldrukken van resp. de tweede uitgave 1853 en de vierde uitgave 1855]
08. (afl. 14-16) De kwael des tyds. Eene geschiedenis onzer dagen. 168 + 168 p. [Titeldruk van de eerste uitgave 1859]
09. (afl. 17) Houten Clara. 138 p.  [Titeldruk van de tweede uitgave 1853]
10. (afl. 18-23) Geschiedenis van België. 192 + 208 + 143 p. [Titeldruk van de tweede uitgave 1859]
11. (afl. 24) Het geluk van ryk te zyn. 151 p. [Derde uitgave]
12. (afl. 25) Hoe men schilder wordt. 86 p. [Zesde uitgave]
13. (afl. 26) Redevoeringen. 118 p. [Tweede uitgave]
14. (afl. 27-30) De Leeuw van Vlaenderen. 206 + 188 p. [Zesde uitgave, al verschenen in 1860]

1862
15. (afl. 31) Siska van Roosemael. 92 p. [Vijfde uitgave]
16. (afl. 32-34) De jonge doctor. 194 + 192 p. [Titeldruk van de eerste uitgave 1860]
17. (afl. 35-36) Avondstonden. 216 p. [Derde uitgave]
18. (afl. 37-42) Jacob van Artevelde. 232 + 203 p. [Derde uitgave]
19. (afl. 43) Rikke-Tikke-Tak. 96 p. [Derde uitgave]
20. (afl. 44-45) Baes Gansendonck. 174 p. [Vierde uitgave]
21. (afl. 46-48) Batavia. Historisch tafereel uit de XVIIe eeuw. 182 + 168 p. [Tweede uitgave]
22. (afl. 49-50) De arme edelman. 215 p. [Derde uitgave]
23. (afl. 51-56) Hlodwig en Clothildis. 229 + 224 + 247 p. [Derde uitgave] 1863
24. (afl. 57-58) Moeder Job. 191 p. [Derde uitgave]
25. (afl. 59-60) De gierigaerd. 183 p. [Derde uitgave]
26. (afl. 61-63) De geldduivel. 176 + 176 p. [Derde uitgave]
27. (afl. 64-66) Eenige bladzyden uit het boek der Natuer. 160 + 158 p. [Titeldruk van de derde uitgave 1856]
28. (afl. 67-69) De boerenkrijg. 202 + 194 p. [Derde uitgave]
29. (afl. 70-72) Het ijzeren graf. 191 + 164 p. [1ste deel = titeldruk van de eerste uitgave 1860; 2de deel is tweede uitgave]
30. (afl. 73-74) Het wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de XVIe eeuw. [Vierde uitgave]
31. (afl. 75-76) Lambrecht Hensmans. 189 p. [Derde uitgave]
32. (afl. 77-79) De burgers van Darlingen. 190 + 169 p. [Eerste uitgave met reeksomslag]
33. (afl. 80-83) Het goudland. 210 + 242 p. [Eerste uitgave met reeksomslag]
34. (afl. 84-86) Bella Stock. Tafereelen uit het leven der Vlaamsche visschers. 176+164 p. [Eerste uitgave uit 1861 met reeksomslag]
35. (afl. 87-89) Moederliefde. Tafereelen uit onzen tyd. 198 + 212 p. [Eerste uitgave uit 1862 met reeksomslag]
36. (afl. 90-92) De koopman van Antwerpen. Eene geschiedenis onzer dagen. 205 + 195 p. [Eerste uitgave met reeksomslag]

Editie 3: 1867-1879 – Volledige Werken/Romantische Werken (10 delen)

Illustratie bij ‘De Geldduivel’, slecht nagemaakt naar het origineel van Edward Dujardin.
Titelpagina deel 1.
Omslag van een losse aflevering.

Volledige werken van Hendrik Conscience. Antwerpen, Drukkerij van J.P. Van Dieren en Comp., uitgevers, 1867-1879. 27,5 x 19 cm. 10 delen.

Romantische werken. Leiden, A.W. Sijthoff, 1867-1879. 27,5 x 19 cm. 10 delen of 5 dubbeldelen.

Bestaat met en zonder illustraties. VW/RM (1867-1879)

Deel 1 (1867): De arme edelman (p. 1-44); Hoe men schilder wordt (p. 47-60); De plaag der dorpen (p. 63-100); De Omwenteling van 1830 (p. 103-136); Avondstonden (p. 139-186); De gierigaard (p. 189-230); De grootmoeder (p. 233-238); Batavia (p. 241-322); Moeder Job (p. 325-368); Blinde Rosa (p. 371-382).

Deel 2 (1868): Hlodwig en Clothildis (p. 1-164); Het geluk van rijk te zijn (p. 167-200); Wat eene moeder lijden kan (p. 203-210); Geschiedenis van Graaf Hugo van Craenhove (p. 213-254); De Boerenkrijg (1798) (p. 257-348); De geldduivel (p. 351-432).

Deel 3 (1868): De loteling (p. 7-38); Lambrecht Hensmans (p. 41-80); Jacob van Artevelde (p. 83-280); Menschenbloed (p. 283-324); Baas Gansendonck (p. 327-362); Siska van Roosemael (p. 356-382); Eene uitvinding des duivels (p. 385-398).

Deel 4 (1869):  Simon Turchi (p. 5-84); Rikke-tikke-tak (p. 87-108); De kwaal des tijds (p. 111-184); Geschiedenis van België (p. 187-346); Houten Clara (p. 349-380).

Deel 5 (1869): Bella Stock (p. 5-82); De burgers van Darlingen (p. 85-168); Mengelingen (p. 171-192); De jonge dokter (p. 195-274); Eenige bladzijden uit het boek der natuur (p. 277-360); Redevoeringen (p. 363-390).

Deel 6 (1869): Het goudland (p. 5-108); Moederliefde (p. 111-206); Het ijzeren graf (p. 209-288); De ziekte der verbeelding (p. 291-334); Bavo en Lieveken (p. 337-386)

Deel 7 (1870): De leeuw van Vlaanderen (p. 3-148); Valentijn (p. 151-220); De koopman van Antwerpen (p. 223-316); De burgermeester van Luik (p. 319-404)

Deel 8 (1870): Het Wonderjaar (p. 7-56); Levenlust (p. 59-190); De kerels van Vlaanderen (p. 193-393) (jaartal kan niet kloppen, want Kerels verschijnt pas in 1871)

Deel 9 (1873): Eene 0 te veel (p. 1-34); Koning Oriand (p. 37-76); Een zeemanshuisgezin (p. 79-24); Eene stem uit het graf (p. 95-106); Een goed hart (p. 109-126); De twee vrienden (p. 129-152); Een slachtoffer der moederliefde (p. 155-178); De baanwachter (p. 181-206); De minnezanger (p. 209-256); De dichter en zijn droom beeld (p. 259-274); De keus des harten (p. 277-320); Everard ’t Servaes (p. 323-404); Eene verwarde zaak (p. 407-450).
[De drie laatste verhalen verschenen pas in 1874, dus de afleveringen van dit deel zijn beginnen verschijnen in 1873, maar zijn zeker doorgelopen tot het volgende jaar. Dit deel verscheen bij Sijthoff ook onder de titel: Nieuwe novellen van Hendrik Conscience, met het jaartal 1874]

Deel 10 (1879): Schandevrees (p. 1-46); Gerechtigheid van Hertog Karel (p. 49-98); De oom van Felix Roobeek (p. 101-194); De schat van Felix Roobeek (p. 197-290); Het Wassen beeld (p. 293-355)
[Dit deel verscheen bij Sijthoff ook onder de titel: Verscheidene Werken van Hendrik Conscience, met het jaartal 1879, met als extra openingsverhaal Eene 0 te veel]

Editie 4: 1871-1879 – Volledige Werken/Romantische Werken (10 delen)

Zelfde editie als editie 3, die niet uitverkocht raakte, maar opnieuw in de markt gezet. Alleen is het vierde deel nu het eerste deel, en zo verder. Aan het eind van deel 5 lees je dan ook dat dit het achtste en laatste deel is, waarna nog de vroegere delen 1, 2 en 2 verschijnen als 6, 7 en 8. Deze editie verschijnt zowel bij Van Dieren als bij Sijthoff. Deel 9 dat eind 1873 verschijnt sluit naadloos aan bij de reeks en hoort dus zowel bij editie 3 als 4.

Editie 5 (1879-1881): Centiemuitgave / Romantische werken (67 / 41 delen)

5a:
Antwerpen, J.P. van Dieren & comp., 1879-1881,  [4] + 37 p., 19,8 x 13,3 cm. 67 delen. Kleurenkaft. [Vanaf 1881 verschenen deze boekjes met de imprint H. Tolboom (5c)] In Nederland verschenen deze boekjes in een gebonden reeks bij Sijthoff (zie verder), maar soms ook apart. Na 1883 verschenen ze er met de imprint D. Bolle (5d).

1879:
I: De arme edelman. 95 p.
II: Hoe men schilder wordt. 32 p.
III: De plaag der dorpen. 83 p.
IV: De omwenteling van 1830. 71 p.
V: Avondstonden. 104 p.
VI: De gierigaard. 92 op.
VII: De grootmoeder. 12 p.
VIII: Batavia. 176 p.
IX: Moeder Job. 92 p.
X: Blinde Rosa. 24 p.
XI: Hlodwig en Clothildis. 357 p. (2 dln.)
XII: Het geluk van rijk te zijn. 74 p
XIII: Wat eene moeder lijden kan. 14 p.
XIV: Geschiedenis van graaf Hugo van Craenhove. 90 p
XV: De Boerenkrijg. 202 p.
XVI: De geldduivel. 180 p.
XVII: De loteling. 67 p.
XVIII: Lambrecht Hensmans. 90 p.
XIX: Jacob van Artevelde. 422 p. (2 dln.)
XX: Menschenbloed. 86 p.
XXI: Baas Gansendonck. ++ p.
XXII: Siska van Roosemael. 37 p.
XXIII: Eene uitvinding des duivels. 28 p.
XXIV: Simon Turchi..172 p.
XXV: Rikke-tikke-tak. 47 p.
XXVI: De kwaal des tijds. 158 p.
XXVII: Houten Clara. 24 p.

1880:
XXVIII: Bella Stock. 171 p.
XXIX: De burgers van Darlingen. 183 p.
XXX: Mengelingen. 47 p.
XXXI: De jonge dokter. 172 p.
XXXII: Het Goudland. 224 p. (Bij Sijthoff al 1879.)
XXXIII: Moederliefde. 206 p. (Bij A.W. Sijthoff al in 1879.)
XXXIV: Het ijzeren graf. 173 p. (Bij Sijthoff ook al in 1879.)
XXXV: De ziekte der verbeelding. 98 p.
XXXVI: Bavo en Lieveken. 103 p.
XXXVII: De leeuw van Vlaanderen. 313 p. (bij Sijthoff al eind 1878)
XXXVIII: Valentijn. 152 p. (Bij Sijthoff ook al 1879
XXXIX: De Koopman van Antwerpen. 207 p.
XL: De Burgemeester van Luik. 186 p.

1881:
XLI: Het wonderjaar. 109 p.
XLII: Levenslust. 286 p. (Bij Sijthoff ook 1879 en 1880)
XLIII: De kerels van Vlaanderen. 426 p. (2 dln.)
XLIV: Eene 0 te veel. 73 p.
XLV: Koning Oriand. 83 p.
XLVI: Een zeemanshuisgezin. 28 p. (Sijthoff ook 1880.
XLVII: Eene stem uit het graf. 24 p. (Bij Sijthoff ook 1880 en 1879.)
XLVIII: Een goed hart. 36 p. (Bij Sijthoff ook 1880 en 1879.)
XLIX: De twee vrienden. 52 p. (Bij Sijthoff ook 1880 en 1879.)
L: Een slachtoffer der moederliefde. 48 p. (Bij Sijthoff ook 1880)
LI: De baanwachter. 54 p. (Bij Sijthoff ook 1880)
LII: De minnezanger. 100 p. (Bij Sijthoff ook 1880.)
LIII: De keus des harten. 95 p. (Bij Sijthoff ook 1880 en 1879.)
LIV: Everard T’Serclaes. 176 p.
LV: Eene verwarde zaak. 95 p. (Bij Sijthoff ook 1880 en 1879.)
LVI: Schandevrees. 101 p. (Bij Sijthoff ook 1879.)
LVII: Gerechtigheid van hertog Karel. 108 p. (Bij Sijthoff ook 1879.)
LVIII: De oom van Felix Roobeek. 207 p. (Op de titelpagina staat foutief: De schat van Felix Roobeek. ) (Bij Sijthoff ook 1879.)
LIX: De schat van Felix Roobeek. 202 p. (Bij Sijthoff ook 1879.)
LX: Het wassen beeld. 139 p.
LXI: Eenige bladzijden uit het boek der natuur. 176 p. (Niet bij Sijthoff)
LXII: Redevoeringen. 56 p. (Niet bij Sijthoff)
LXIII: De dichter en zijn droombeeld. 42 p. (Niet bij Sijthoff)
LXIV: Geschiedenis van België. 345 p. (2 dln.) (Niet bij Sijthoff)
LXV: Eene welopgevoede dochter. 87 p. (bevat ook: De podagrist)
LXVI: Eene gekkenwereld. 87 p.
LXVII: Geld en adel. 167 p.

De Sijthoff reeks


5b:
Romantische werken van Hendrik Conscience. Leiden, A.W Sijthoff, 1879-1881. 19,5 x 13 cm, geb. 41 delen. [Vanaf 1883 werden de deeltjes los verkocht met als imprint D. Bolle]

01: De leeuw van Vlaanderen. 1879. 313 p. [Maar al in 1878 op de markt gebracht]
02: De geldduivel. 1879. 180 p.
03: De gierigaard ; Avondstonden. 1879, 92 + 104 p.
04: Geschiedenis van graaf Hugo van Craenhove; De omwenteling van 1830; Eene uitvinding des duivels. 1879. 90 + 79 + 21 p., geb. (19,5 x 13)
05: Moeder Job; Blinde Rosa; Houten Clara. 1879. 92 + 24 + 24 p.
06: Batavia. 1879. 176 p.
07-08: Hlodwig en Clothildis. 1879. 357 p.
09: De arme edelman; Hoe men schilder wordt; De plaag der dorpen. 1879. 95 + 32 + 83 p.
10: Moederliefde. 1879. 206 p.
11: De Boerenkrijg. 1879. 202 p. (20 x 13,5 cm)
12: Menschenbloed ; Lambrecht Hensmans. 1879. 90 + 86 p.
13: Het Goudland. 1879. 224 p.
14: Simon Turchi. 1879. 172 p.
15: De loteling; Rikke-tikke-tak; Siska van Roosemael; De grootmoeder. 1879. 67 + 47 + 37 +12 p., geb. (19,5 x 13)
16: De kwaal des tijds. 1879. 158 p.
17: Het ijzeren graf. 1880. 173 p. Eerder in 1879.
18: Het geluk van rijk te zijn; Wat eene moeder lijden kan; Baas Gansendonck. 1879. 74 + 14 + 77 p., geb. (19,5 x 13) [Ook in 1880]
19: Mengelingen; Eene stem uit het graf; Een goed hart; De twee vrienden. 1879. 47 + 24 +36 + 52 p. [Ook 1880 en 1881]
20: De jonge dokter. 1880. 172 p. Ook 1879
21-22: Jacob van Artevelde. 1879. 2 dln. 422 p.
23-24: De kerels van Vlaanderen. 1880. 426 p.
25: Bella Stock. 1880. 171 p.
26: De burgers van Darlingen. 1881 183 p. [Ook 1880 en 1879]
27: De Koopman van Antwerpen. 1881. 207 p.
28: Valentijn. 1881. 152 p. [Eerder in 1879]
29: Levenslust. 1881. 286 p. [Ook 1880 en 1881]
30: De Burgemeester van Luik. 1881. 186 p.
31: Eene 0 te veel; Koning Oriand ; Een zeemanshuisgezin. 1880. 73 + 28 + 83 p. 20 cm. [Ook 1881].
32: De ziekte der verbeelding; Bavo en Lieveken. 1880. 98 + 103 p. [ook 1981]
33: Een slachtoffer der moederliefde ; De baanwachter ; De minnezanger. 1881. 48 + 54 + 100 p. [Ook 1882].
34: De keus des harten ; Eene verwarde zaak. 1881. 95 + 95 p. [Ook 1880 en 1879].
35: Everard T’Serclaes. 1881. 176 p.
36: De oom van Felix Roobeek. 1881. 202 p. [Ook 1879] (Op de titelpagina staat foutief: De schat van Felix Roobeek. )
37: De schat van Felix Roobeek. 1881. 202 p. [Ook 1879]
38: Schandevrees ; Gerechtigheid van hertog Karel. 1881. 101 + 108 p. [Ook 1879]
39: Het wassen beeld ; Eene welopgevoede dochter. 1881. 139 + 87 p. [KB Den Haag bezit ook een uitgave met datum 1879, wat in principe niet kan, want Eene welopgevoede dochter is dan nog niet verschenen. Het gaat trouwens om een combinatie van de delen LX en LXV, die pas in 1881 gedrukt werden.]
40: Het wonderjaar ; Eene gekkenwereld. 1881. 109 + 87 p.
41: Geld en adel. 1881. 167 p.

Editie 6 (1884 – 1886): De Volledige Werken van Hendrik Conscience

De Volledige Werken van Hendrik Conscience. Brussel, A.N. Lebègue & Co, 1884-1886. 6 delen, 23,5 x 15,5. [Vanaf 1888 is de uitgever op de titelpagina Brussel, J. Lebègue en C°, uitgevers, 46, Magdalenastraat, 46. Ook is de reeks verkrijgbaar in dertien halfdelen]

Oplage: Deel 1 en 2: 10.000 exemplaren (waarvan 2000 voor Nederland (De meesterwerken); deel 3 tot 6: 8.000.

Deel 1 (1884) (I – XIII)
De Leeuw van Vlaanderen (149 p.). De arme edelman (45 p.). Hoe men schilder wordt (15 p.). De plaag der dorpen (39 p.). De gierigaard (43 p.). De omwenteling van 1830 (34 p.). Moeder Job (44 p.). Blinde Rosa (12 p.). Houten Clara (30. p.) De jonge dokter (81 p.). Moederliefde (97 p.). Rikke-tikke-tak (22 p.).  Siska van Roosemael (18 p.)

Deel 2 (1884) (XIV- XXIX)
De Loteling (32 p.). Het ijzeren graf (81 p.). De grootmoeder (6 p.). Het geluk van rijk te zijn (35 p.). Wat eene moeder lijden kan (7 p.). Baas Gansendonck (36 p.). Bavo en Lieveken (49 p.). Eene 0 te veel (34 p.). De geschiedenis van Graaf Hugo van Craenhove (43 p.). De ziekte der verbeelding (46 p.). Avondstonden (50 p.). De geldduivel (85 p.). Menschenbloed (42 p.). Lambrecht Hensmans (41 p.). Een goed hart (17 p.). De twee vrienden (24 p.).

Deel 3 (1884) (XXX-XXXVII)
Jacob van Artevelde (207 p.). Batavia (85 p.). Eene uitvinding des duivels (14 p.). Geld en adel (79 p.). Eene gekkenwereld (41 p.). De oom van Felix Roobeek (98 p.). De schat van Felix Roobeek (96 p.). Eene stem uit het graf (12 p.).

Deel 4 (1885) (XXXVIII-XLVII)
Hlodwig en Clothildis (170 p.). Bella Stock (79 p.).De burgers van Darlingen (86 p.). De koopman van Antwerpen (96 p.). Koning Oriand (39 p.). De minnezanger (48 p.). Schandevrees (48 p.). Redevoeringen (27 p.). Een zeemanshuisgezin (14 p.). De baanwachter (26 p.).

Deel 5 (1885) (XLVIII-LVI)
De kerels van Vlaanderen (198 p.). Een slachtoffer der moederliefde (23 p.). Simon Turchi (81 p.). De dichter en zijn droombeeld(14 p.) Het goudland (108 p.). De burgemeester van Luik (88 p.). Eene verwarde zaak (45 p.. De kwaal des tijds (76 p.). Gerechtigheid van Hertog Karel (51 p.).

Deel 6 (1886) (LVII-LXVII)
Everard t’Serclaes (83 p.). De  keus des harten (45 p.). Mengelingen (22 p.). Valentijn (71 p.). Het wassen beeld (66 p.). Eene welopgevoede dochter (+ De podagrist) (42 p.). Het wonderjaar (51 p.). Geschiedenis van België (165 p.). Levenslust (135 p.). De boerenkrijg (96 p.). Eenige bladzijden uit het Boek der Natuur (86 p.)

De meesterwerken van Hendrik Conscience. Arnhem – Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, s.a. 2 delen [gebonden in rode geïllustreerde linnenband met staande krijger] [De delen zijn genummerd 4 en 5 en bevatten het grootste gedeelte van de delen 1 en 2 van A.N. Lebègue]

Deel 4:  [I.] De Leeuw van Vlaanderen. [II.] De arme edelman. [III.] Hoe men schilder wordt. [IV.] De plaag der dorpen. [V.] De gierigaard. [VI.] De omwenteling van 1830. [VII.] Moeder Job. [VIII.] Blinde Rosa. [IX.] Houten Clara.

Deel 5: De Loteling (32 p.). Het ijzeren graf (81 p.). De grootmoeder (6 p.). Het geluk van rijk te zijn (35 p.). Wat eene moeder lijden kan (7 p.). Baas Gansendonck (36 p.). Bavo en Lieveken (49 p.). Eene 0 te veel (34 p.). De geschiedenis van Graaf Hugo van Craenhove (43 p.). De ziekte der verbeelding (46 p.). Avondstonden (50 p.).: [I.] De loteling. [II.] Het ijzeren graf. [III.] De grootmoeder. [IV.] Het geluk van rijk te zijn. [V.] Wat eene moeder lijden kan. [VI.] Baas Gansendonck. [VII.] Bavo en Lieveken. [VIII.] Eene O te veel. [IX.] Geschiedenis van graaf Hugo van Craenhove. [X.] De ziekte der verbeelding. [XI.] Avondstonden.

Editie 7 (1884-1885): Nieuwe uitgave van de werken van Hendrik Conscience [Prijsboekenreeks]

Eerste reeks: ‘Schoone boekdeelen van ongeveer 125 bladzijden met platen versierd -/ ingenaaid met versierden omslag’, tegen 0,75 fr. Brussel, A.-N. Lebègue et C°, Uitgevers, Magdalenastraat 46, s.a [1884]. (18,5 x 12,5) Oplage 3.000 ex.
Deze werken kregen een herdruk tussen 1884 en 1900 van meestal ca. 2.000 ex.

1. Een Slachtoffer der moederliefde. 111 p. 2 illustraties naar E. Dujardin.
2. Rikke-tikke-tak. 110 p. 4 illustraties naar E. Dujardin
3. De Loteling. 114 p. 4 illustraties naar E. Dujardin
4. Houten Clara. 114 p. 4 illustraties naar E. Dujardin
5. De twee vrienden. 110 p. 2 illustraties naar E. Dujardin
6. De Baanwachter. 120 p. 2 illustraties naar E. Dujardin


Tweede reeks: ‘Schoone boekdeelen van ongeveer 200 bladzijden met platen versierd / ingenaaid met versierden omslag’, tegen 1,50 fr. Brussel, A.-N. Lebègue et C°, Uitgevers, Magdalenastraat 46, s.a. [1884]. (22 x 14,5) (met 4 illustraties naar E. Dujardin)

1. Graaf Hugo van Craenhove. 153 p.
2. Eene 0 te veel. 157 p.
3. De Gierigaard. 158 p.
4. Moeder Job. 159 p.
5. Bavo en Lieveken. 196 p.
6. De keus des harten. 162 p.

Derde reeks: 1884

Wat eene Moeder lijden kan. 47 p.
Hoe men schilder wordt. 107 p.
Een goed Hart
De Grootmoeder
Blinde Rosa. Gepland, maar wellicht niet verschenen.
Siska van Roosemael. Gepland, maar wellicht niet verschenen.

Editie 8 (1895-1897): Uitgekozene werken

Brussel, J. Lebegue & Cie, Boekhandelaars-Uitgevers, Magdalenastraat 46, s.a. [1895-1897.  Drukk. J. Janssens, Harnasmakersstraat 25. 29 x 19,5 cm. 2 delen, goud op snee.. [gestopt na 6 titels]

Deel 1: De leeuw van Vlaanderen / De Boerenkrijg / De grootmoeder / Het ijzeren graf / 264 + 180 + 142 p.

Deel 2: De kerels van Vlaanderen / Knagelijntje/Het goudland. 360 + 192 p.

Editie 9 (1901-1914, 1923-1926): Bijvoegsel Gazet van Antwerpen

Naar aanleiding van haar tiende verjaardag begon De Gazet van Antwerpen vanaf 23 november met de publicatie van de werken van Conscience als bijvoegsel bij de krant. Op dat moment had de krant 62.680 abonnees, dus we mogen gerust over een oplage van 75.000 spreken.

Tot aan de oorlog verschenen 47 romans in feuilletondruk over twee kolommen op krantenpapier (24,5 x 17,5 cm). Door het uitbreken van de oorlog werd De ziekte der verbeelding niet afgewerkt. Tussen 1923 en 1926 werd De ziekte der verbeelding heruitgegeven en verschenen nog Jacob van Artevelde, De burgers van Darlingen  en De kerels van Vlaanderen, maar in een groter formaat (27,5 x 20,5).

Baas Gansendonck. 23.11.1901 tot 19.12. 1901
De leeuw van Vlaanderen: 19.12.1901-5/6.5.1902
De Loteling: 5/6.5.1902-14.6.1902
De baanwachter. 18.6.1902-16.7.1902
Het goudland: 16.7.1902-22.11.1902
Het geluk van rijk te zijn: 22.11.1902-31.12.1902
Wat eene moeder lijden kan: 30/31.12.0902-7.1.1903
Een goed hart. 14.1.1903-28.1.1903
Blinde Rosa. 5.2.1903-15.2.1903
De boerenkrijg. 18.2.1903-12.6.1903
Simon Turchi: 12.6.1903-19.9.1903
De grootmoeder: 19.9.19.3-26.9.1903
Eene 0 te veel: 16.9.1903-4.11.1903
Levenslust: 14.11.1903-23.4.1904
De arme edelman: 5.5.1904-18.6.1904
Het ijzeren graf. 29.6.1904-24.9.1904
Het wonderjaar. 5.10.1904-3.12.1904
Everard t’Serclaes: 3.12.1904 – 25.3.1905
Bavo en Lieveken: 25.3.1905 tot 30.6.1905
Eene uitvinding des duivels: 5.7.1905 – 26.7.1905
De omwenteling van 1830: 11.8.1905 tot 11.10.1905
De twee vrienden: 21.10.1905 tot 30.11.1905
Valentijn: 30.11.1905 tot 2.5.1906
Eene verwarde zaak: 16.5.1906 tot 25.7.1906
Siska van Roosemael: 25.7.1906 tot 5.9.1906
Een slachtoffer der moederliefde: 5.9.1906-17.101906
Hlodwig en Clothildis: 17.10.1906-23.10.1907
Moeder Job: 23.10.1907-28.12.1907
Gerechtigheid van Hertog Karel: 15.1.1908-3.4.1908
De koopman van Antwerpen: 29.4.1908-4.11.1908
Bella Stock: 4.11.1908-30.3.1909
Het wassen beeld: 21.4.1909
De minnezanger: 25.8.1909-17.11.1909
De oom van Felix Roobeek: 17.11.1909-25.5.1910
De schat van Felix Roobeek: 15.6.1910-30.11.1910
De plaag der dorpen: 20.12.1910-7.3.1911
Eene stem uit het graf: 7.3.1911-22.3.1911
Moederliefde: 12.4.1911-8.11.1911
De geldduivel: 8.11.1911-30.5.1912
De jonge dokter: 30.5.1912-20.11.1912
Batavia: 20.11.1912-7.5.1913
De keus des harten: 7.5.1913-20.8.19123
Rikke-tikke-tak: 20.8.1913-1.10.1913. 33 p.
Koning Oriand: 1.10.1913-24.12.1913
Houten Clara: 24.12.1913-11.2.1914
Schandevrees: 4.3.1914-27.5.1914
De ziekte der verbeelding: 27.5.1914-29.47.1914

De ziekte der verbeelding: 6.7.1923- 11.9.1923
Jacob van Artevelde: 11.9.1923-29.8.1924
De burgers van Darlingen: 12.8.1924-16.1.1925
De kerels van Vlaanderen: 30.1.1925-19.3.1926

Editie 10 (1912) : Jubileumeditie

De jubileumeditie uit 1912 van de Verzamelde Werken van Hendrik Conscience

Vanaf 1902 begon men bij J. Lebègue aan een heruitgave in 58 delen, die klaar moest zijn tegen 1912, het jaar van de honderdste verjaardag van Conscience. Acht van die delen bevatten twee titels. De Jubileumeditie  van 1912 werd samengesteld met delen van deze uitgave. De 58 delen, die zowel genaaid als gebonden beschikbaar waren, zouden tot in de tweede wereldoorlog voortdurend herdrukt worden, met na 1919 als uitgever Office de Publicité.  Tot 1911 was het uitgeefadres Brussel, J. Lebègue et Cie, 46, Magdalenastraat. In 1911 verhuisde Lebègue naar Nieuwstraat 36. De meeste losse delen verschenen in Nederland in een gebonden editie met op de rug als uitgever Van Holkema & Warendorf, maar met op de titelbladzijde toch meestal Lebègue.

10a:
Volledige werken: jubileumuitgave. Brussel, J. Lebègue & Cie, 36, Nieuwstraat, 36, 1912. Geïllustreerd. Gebonden [in diverse banden]. 24 x 15,5 cm. [500 exemplaren hebben als uitgever op de boekband: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen]

1: Hendrik Conscience. Leven en werken, door Omer Wattez. De Leeuw van Vlaanderen. 431 p.
2: Hlodwig en Clothildis. 483 p.
3: Levenslust. Mengelingen. 378, 113 p.
4: Eene welopgevoede dochter. De burgemeester van Luik. 118, 347 p.
5: De baanwachter. Het Goudland. 126, 348 p.
6: Een slachtoffer der moederliefde. Eene stem uit het graf. De geldduivel. 143, 322 p.
7: Menschenbloed. Geschiedenis mijner jeugd. 169, 310 p.
8: De keus des harten. De jonge dokter. 170, 310 p.
9: Graaf Hugo van Craenhove. De Boerenkrijg. 172, 307 p.
10: Schandevrees. De kwaal des tijds. 190, 283 p.
11: Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt. De koopman van Antwerpen. 127, 377 p.
12: De ziekte der verbeelding. Wat eene moeder lijden kan. Redevoeringen. Het wonderjaar. 175, 128,  
13: Everard t’Serclaes. Avondstonden. 264, 197 p.
14: Baas Gansendonck. De burgers van Darlingen. 142, 321 p.
15: Het geluk van rijk te zijn. De podagrist. Een goed hart. Houten Clara. 185, 183 p.
16: De minnezanger. De arme edelman. 187, 188 p.
17: Jacob van Artevelde. 555 p.
18: Een zeemanshuisgezin. De dichter en zijn droombeeld. Eene uitvinding des duivels. Eenige bladzijden uit het boek der natuur [Titel varieert: Uit het boek der natuur]. 166, 294 p.
19: Het wassen beeld. Koning Oriand. Blinde Rosa. 255, 207 p.
20: De twee vrienden. Rikke-tikke-tak. Moederliefde. 177, 280 p.
21: Batavia. Bavo en Lieveken. 268, 196 p.
22: Valentijn. Gerechtigheid van Hertog Karel. 271, 195 p.
23: Lambrecht Hensmans. Geld en adel. 163, 315 p.
24: Eene gekkenwereld. Bella Stock. 155, 317 p.
25: De gierigaard. De oom van Felix Roobeek 167,  316 p.
26: De schat van Felix Roobeek. Moeder Job. 316, 167 p.
27: De omwenteling van 1830. Het ijzeren graf. 139, 317 p.
28: Eene 0 te veel. De plaag der dorpen. Eene verwarde zaak. 132 , 175, 180 p.
29: De loteling. Simon Turchi. 149, 320 p.
30: De kerels van Vlaanderen. 536 p.

In Nederland verschenen in 40 delen.

10b:
Op het omslag: Volledige werken van Hendrik Conscience. Geïll. Jubileum-uitgave. 1902-1912. Amsterdam: Gebr. Graauw. Titelpagina binnenwerk:  Brussel, J. Lebègue & Cie, Boekhandelaars-Uitgevers, 46, Magdalenastraat.

1. Batavia. 268 p.
2. De minnezanger. Een slachtoffer der moederliefde. Eene stem uit het graf. 187, 143 p
3. Everard t’Serclaes. 264 p.
4. Het wassen beeld. 255 p.
5. Bella Stock. 317 p.
6. Simon Turchi. 320 p.
7. De oom van Felix Roobeek. 316 p.
8. Mengelingen. Het geluk van rijk te zijn. De podagrist. 113, 185 p., [7] bl. pl
9. De schat van Felix Roobeek. 315 p.
10. De plaag der dorpen. Eene welopgevoede dochter. 175, 118 p
11. De Boerenkrijg. 307 p.
12. Baas Gansendonck. Een zeemanshuisgezin. De dichter en zijn droombeeld. Eene uitvinding des duivels. 142, 166 p.
13. De keus des harten. De omwenteling van 1830. 170, 139 p
14. De burgemeester van Luik. 347 p.
15. De geldduivel. 322 p.
16. Eene gekkenwereld. De twee vrienden. Rikke-tikke-tak. 155, 177 p.
17. De arme edelman. Eene 0 te veel. 188, 131 p., [8] bl. pl
18. De kwaal des tijds. 283 p.
19. Geld en adel. 315 p.
20. Het ijzeren graf. 317 p.
21. De baanwachter. Gerechtigheid van Hertog Karel. 126, 195 p
22. De loteling. Bavo en Lieveken. 149, 196 p.
23. De jonge dokter. 310 p.
24. De burgers van Darlingen. 321 p.
25. Graaf Hugo van Craenhove ; Menschenbloed. 172, 169 p.
26. Het Goudland. 348 p.
27. Avondstonden ; De gierigaard. 197, 167 p.
28. Moeder Job. Een goed hart. Houten Clara. 167, 183 p
29. Valentijn. Eene verwarde zaak. 271 + 180 p.
30. Geschiedenis mijner jeugd. Wat eene moeder lijden kan. Redevoeringen. 310, 128 p.
31. De leeuw van Vlaanderen. 431 p.
32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt. 294, 127 p
33. Moederliefde. Lambrecht Hensmans. 280, 163 p.
34. Levenslust. 378 p.
35. De koopman van Antwerpen. 377 p.
36. Schandevrees. Koning Oriand. Blinde Rosa. 190 + 207 p.
37. De ziekte der verbeelding ; Het wonderjaar. 175 + 195
38. Jacob van Artevelde. 555 p.
39. Hlodwig en Clothildis. 483 p.
40. De kerels van Vlaanderen. 536 p.