Bibliografie

 1837

In ’t Wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de xvi e eeuw door Hendrik Conscience, Voorzitter van den Antwerpschen Kunstenaerskring en lid der Antwerpsche Rederykkamer. Antwerpen, Ter drukkery van de weduwe J.S. Schoesetters, 1837, iv + 191 p.

Phantazy door Hendrik Conscience, schryver van Het Wonderjaer. Antwerpen, Ter drukkery van L.J. de Cort op de Paddegracht, 1837, iv + 195 p.

 1838

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen door Hendrik Conscience, schryver van Het Wonderjaer en der Phantazy, lid der Antwerpsche Rederykkamer en der Koninglyke Maetschappy van Schoone Kunsten te Gent. Antwerpen, L.J. de Cort, Paddengracht, 1838. X, 206 + 194 + 190 p.

 1839

Aenspraek tot het Vlaemsche Volk gedaen door Hendrik Conscience. Op den Vlaemschen Schouwburg te Antwerpen. (6 Feb. 1839). Te Antwerpen, Ter boekdrukkery van L.J. de Cort (1839). 12 p.

 1840

Gedichten en Redevoeringen, uitgesproken door verschillende persoonen ter gelegenheid der verheffing van den Heere Ridder Gustaf Wappers tot bestierder der Koninglyke Akademie van Antwerpen. Verzameld en uitgegeven door Hendrik Conscience. Antwerpen, Ter drukkery van L.J. de Cort, 1840, 44 p.

 1843

Het Wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de xvi e eeuw Antwerpen, Ter drukkery van L.J. de Cort, 1843, 206 p.

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen. Antwerpen, Ter drukkery van L.J. de Cort, 1843, 21 3 + 202 + 201 p.

Hoe men schilder wordt. Eene ware geschiedenis van eenen schilder die nog leeft. Antwerpen, Drukkery van J.E. Buschmann, 1843, 71 p.

 1844

Wat eene moeder lyden kan. Ware geschiedenis. Vyftig houtsneden geteekend door J. Mathysen, op hout gesneden door H. Brown. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, Uitgever, 1844, 66 p.

De sleutel der gezuiverde spelling. Goedgekeurd door Koninglyk Besluit van 1en January 1844. Antwerpen, Drukkery J.-E. Buschmann. Los blad, 59,5 x 72,5 cm.

Siska van Roosemael. Ware geschiedenis van eene Jufvrouw die nog leeft. Vyf-en-dertig Teekeningen door E. Hamman, op hout gesneden door H. Brown. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, uitgever, 1844, 107 p.

 1845

Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische tafereelen uit de xivde eeuw. Versierd met twintig groote platen op chineesch papier door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, uitgever, Ossenmarkt, 1845, 119 p.

Geschiedenis van België. Versierd met 200 houtsneden, geteekend door Wappers, Hamman, Lauters, Jacob Jacobs, Lies, Hendrickx, Carolus, Baugniet, Van Lerius, De Hoy, enz., in hout gesneden door H. en W. Brown, Vermorcken, Hemeleer, Pannemaker, enz. Antwerpen, J.-E. Buschmann; Brussel, Alex. Jamar, 1845, 528 p.

 1846

Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer. Antwerpen, Drukkery J.-E. Buschmann, Ossen-Markt, nr. 1182, 1846, xiii + 292 p.

Avondstonden. Verhalen, zedeschetsen en zinnebeelden. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, Ossenmarkt, nr. 1182, 1846, 323 p.

‘Redevoering van Hendrik Conscience’, in: Dicht- en Prozastukken voorgelezen op de openbare zitting van de Antwerpsche rederykkamer De Olyftak den 15 february 1846. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, Ossen-Markt, 1846, p. 13-20.

 1847

Lambrecht Hensmans. Versierd met veertig houtsneden, geteekend door J. Mathysen. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, Ossen- Markt, 1847, 102 + 118 p.

 1849

Jacob van Artevelde. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, Ossen-Markt, 1849, xxiii + 234 + 222 + 255 p.

 1850

De Loteling. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, uitgever, 1850, 150 p.

Baes Gansendonck. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.-E. Buschmann, uitgever, 1850, 164 p.

Blinde Rosa. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., Coppenolstraet, 1850, 65 p.

Houten Clara. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, J.P. van Dieren en comp., Coppenolstraet, 1850, 133 p.

 1851

Rikke-tikke-tak. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., Coppenolstraet, 1851, 104 p.

De arme edelman. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., Coppenolstraet, 1851, 208 p.

H. Conscience aen zyne medeburgers. H. Conscience à ses concitoyens. Antwerpen, 8 november 1851. 4 p.

 1852

De Gierigaerd. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery J.P. van Dieren en comp., Coppenol-straet, 1852, 195 p.

De grootmoeder. Twee vertelsels voor kinderen. Antwerpen, Hendrik Peeters, uitgever; Amsterdam H.J. van Kesteren, 1852, 61 p.

 1853

Redevoering ter gelegenheid der meerderjarigheid van Z.K.H. den Hertog van Braband, uitgesproken door Hendrik Conscience. Antwerpen, Hendrik Peeters, uitgever, Koepoortbrug, 1853, 10 p.

De Boerenkryg (1798). Historisch tafereel uit de xvi i ie eeuw. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., Coppenolstraet, 1853, 214 + 208 p.

 1854

Hlodwig en Clothildis. Historische tafereelen uit de Ve eeuw. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1854, 213 + 205 + 236 p.

 1855

De Plaeg der dorpen. Met (vier) platen door J. Bertou. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1855, 181 p.

Het geluk van ryk te zyn. Met vier platen door J. Bertou. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1855, 160 p.

 1856

Beschryving der Nationale Jubelfeesten. Te Brussel gevierd op 21, 22 en 23 July 1856, ter gelegenheid van de 25e verjaring der inhuldiging van Z.M. Leopold 1, als Koning der Belgen. Brussel, Alexander Jamar, uitgever, ongedat. (1856), 114 p.

Jan van Beers en Hendrik Conscience, Een zwanenzang door Jan van Beers en De zending der vrouw door Hendrik Conscience. Uitgegeven ten voordeele der weduwe en weezen van Eug. Zetternam. Antwerpen, Kennes en Gerrits; Gent, Willem Rogghé; Amsterdam, H.J. van Kesteren, (1856), 47 p.

Moeder Job. Met vier platen van J. Bertou. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1856, 195 p.

De geldduivel. Tafereelen uit onzen tyd. Met twee teekeningen van Victor Lagye, in hout gesneden door Henry Brown. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1856, 211 + 158 p.

 1858

De Omwenteling van 1830, Herinneringen uit myne eerste jeugd. Kosteloos afgeleverd aen de inschryvers op het werk Batavia. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en Co, uitgevers, 1858, 152 p.

Batavia, Historisch tafereel uit de xvi ie eeuw. Met twaelf platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1858, 174 + 140 + 107 p.

De Lange Nagel (1571). Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1858, 31 p.

Redevoeringen. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1858, 79 p. (Gebruikte uitgave: 1881)

Mengelingen. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1858, 76 p.

 1859

De kwael des tyds. Eene geschiedenis onzer dagen. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1859, 168 + 168 p.

Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen (1550). Historische tafereelen uit de xvie eeuw. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1859, 198 + 184 p.

 1860

De jonge Doctor, Tafereelen uit onzen tyd. Met acht platen door Ed ard Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1860, 194 + 192 p.

Het yzeren graf. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1860, 191 + 164 p.

 1861

Bella Stock. Tafereelen uit het leven der Vlaemsche Visschers. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1861, 176 + 164 p.

De burgers van Darlinge. Zedetafereel in twee tydvakken. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1861, 190 + 169 p.

 1862

Het Goudland. Lotgevallen van dry Vlamingen die naer Californië vaerden om goud te zoeken. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1862, 210 + 242 p.

 Moederliefde. Tafereelen uit onzen tyd. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1862, 198 + 215 p.

 1863

De koopman van Antwerpen. Eene geschiedenis onzer dagen. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1863, 205 + 195 p.

 1864

Eene uitvinding des duivels. Helsche geschiedenis. Met vier platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en Cie, Uitgevers, [1864], 64 p.

Menschenbloed. Zedetafereel onzes tyds. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1864, 176 p.

 1865

Bavo en Lieveken. Geschiedenis van twee werkmanskinderen. Met vier platen door Ed Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1865, 208 p.

De ziekte der verbeelding. Eene geschiedenis onzer dagen. Met vier platen door Eduard Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1865, 192 p.

Valentijn. Eene geschiedenis onzer dagen. Antwerpen, J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1865, 202 + 148 p.

 1866

De burgemeester van Luik. Historische tafereelen uit de xvi ie eeuw. Met acht platen door Eduard Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1866, 188 + 183 p.

 1868

Levenslust. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1868, 214 + 175 + 203 p.

 1870

‘De Kerels van Vlaanderen. Redevoering […] van 11 mei jl., door Hendrik Conscience’, in: De Vlaamsche School, jg. 16 (1870), p. 66-72.

 1871

De Kerels van Vlaanderen. Historische tafereelen uit de xi ie eeuw. Met acht platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1871. 203 p.

 1872

Eene 0 te veel. Antwerpsche zedenschets. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 158 p.

Koning Oriand. Vlaamsche heldensage. Met 4 platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 183 p. HENDRIK CONSCIENCE-proef6.indd 494 11/05/21 15:16 Bibliografie 495

Een goed hart. Zedenschets. Met 2 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 76 p.

Een slachtoffer der moederliefde. Zedenschets. Met 2 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 105 p.

De twee vrienden. Zedenschets. Met 2 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 106 p.

Eene stem uit het graf. Verhaal. Met 2 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 54 p.

Een zeemanshuisgezin. Verhaal. Met 2 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 60 p.

De dichter en zijn droombeeld. Groot zangspel in vier bedrijven. Muziek van Karel Miry. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1872, 64 p.

 1873

Korte levensbeschrijving van Ferd.-Aug. Snellaert, Lid der Academie. Brussel, F. Hayez, Drukker der Koninklijke Academie, 1873, 24 p.

De baanwachter. Zedenschets. Met 2 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1873, 119 p.

De minnezanger. Middeleeuwsche volkssage. Met 4 platen door Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1873, 215 p.

 1874

Eene verwarde zaak. Dorpsverhaal. Met 4 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1874, 204 p.

Levensbeschrijving van Willem Demol. (Niet in den handel). Brussel, J.-H. Dehou, Groot Eilandstraat, 6, october 1874, 32 p.

Everard T’Serclaes. Historische tafereelen uit de X1Ve eeuw. Met 4 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1874, 194 + 178 p.

De keus des harten. Historisch verhaal. Met 4 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1874, 105 p.

 1875

Schandevrees. Zedeschets. Met 4 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerii van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1875, 218 p.

 1876

Gerechtigheid van Hertog Karel. Historisch verhaal. Met 4 platen van Edward Dujardin. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1876, 232 p.

 1877

De oom van Felix Roobeek. Schetsen uit het werkelijk leven. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1877, 223 + 219 p.

 1878

De schat van Felix Roobeek. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1878, 204 + 226 p.

 1879

Het wassen beeld. Zedenschets uit de 17de eeuw. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1879, 307 p.

 1880

Eene gekkenwereld. Schetsen uit mijn levens-album. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1880, 198 p. [Bevat: Wat geluk dat het niet waar was!; Het wonderei; Het paradijs der krankzinnigen.]

Eene welopgevoede dochter. Schetsen uit mijn levens-album. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1880, 194 p. [Bevat ook De podagrist, zedenschets.]

 1881

Geld en adel. Zedenschets onzes tijds. Antwerpen, Drukkerij van J.P. van Dieren en comp., uitgevers, 1881, 195 + 176 p.

Redevoering door Hendrik Conscience uitgesproken in de Koninklijke Academie van België den 11 Mei 1881, voorafgegaan door eene inleiding over de zaak Schoep. Kosteloos uitgegeven ten voordeele van het Schoepsfonds. Brussel, Drukkerij van Xavier Havermans, Handelsgaanderij, 24-26-28-30- 32, 1881, 48 p.

 1888

Geschiedenis mijner jeugd. Brussel, Boekhandel van J. Lebegue en Cie, Drukkers Uitgevers, 46 Magdalenastraat; Antwerpen, bij Franz Beerts, boekhandelaar, [1888], 288 p.

 1889

De duivel uit het Slangenbosch. Nagelaten dorpsverhaal. Voltooid door Mevrouw Antheunis-Conscience. Brussel, Boekhandel van J. Lebegue en Cie, Drukkers-Uitgevers, Magdalenastraat, 46, [1889], 296 p.

 1978

Geschiedenis mijner jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti. Herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht door Marnix Gijsen. Antwerpen, Mercatorfonds, 1978. 297 p.